ابتداء موتور سوخته با دقت باز شده و علت سوختن بررسی می گردد .

تهیه نقشه داخلی موتور و تعیین تعداد دور قطر سیم ها.

خارج کردن سیم های سوخته در حالت سرد .

تمیز کردن شیارها از لاک و عایق های سوخته

تعیین سلامت هسته ها (نباید ذوب شدگی در هیچ جای آنها دیده شود)

استفاده از عایق های مناسب و انعطاف پذیر آلمانی

قالب گیری و ساخت قالب مناسب

پیچیدن کلاف ها با استفاده از دستگاه اتوماتیک

جای گذاری و عایق بندی هر کلاف

سربندی و جوشکاری کلافها با استفاده از نقره در موتور های توان بالا و در موتور های توان پایین قلع

لاک کاری موتور به صورت گرم ودر شرایط خلاء

استفاده از دمایc 150 درجه جهت خشک کردن

نصب متعلقات موتور و تست نهایی در شرایط بی باری و بار داری